Talati exame

 તલાટી કમ મંત્રીની જાહેરાત ક્રમાંક:-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી  તા.૦૭-૦૫-૨૦૨૩ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપવા માટેનું સંમતિ ફોર્મ ભરવા નીચે કલીક કરો.
સંમતિ ફોર્મ ભરવા Click here  Leave a Comment