જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩

 જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારો એ અરજી ઓનલાઈન કરવીની રહેશે.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?
ઓનલાઈન અરજી શરુ તારીખ :26-08-2023 (2:00 કલાકે)
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :04-09-2023 (23:59 કલાકે) 


જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક) પ્રોવિઝનલ – ૨ મેરીટ યાદી 


જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) પ્રોવિઝનલ – ૨ મેરીટ યાદી

banne ma TET 2 vada levana che.
document verification ekvar karse. 
ena base par banne vibhag ni shala pasand kari sakse.

Leave a Comment